Thấu hiểu khách hàng &sản phẩm (insight)
Tư duy sáng tạo nội dung (copywriting)
Tư duy sáng tạo hình ảnh (Design)
Sắp xếp một cách đầy ẩn ý nghệ thuật giữa hình và chữ để làm lên một ấn phẩm quảng cáo có 102

Chỉ có những học viên tốt nghiệp khoác Art Director mới làm được điều đó!!!

Bình luận bài viết