Thấu hiểu khách hàng &sản phẩm (insight)
Tư duy sáng tạo nội dung (copywriting)
Xây dựng chiến lược nội dung (content Marketing)
Viết lên những mẫu quảng cáo, slogan để đời…

Đó là mục tiêu của khoá học Write Think!!!

Bình luận bài viết